ผศ.ดร.สุโข เสมมหาศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ติดต่อโทร. 0-5388-5309