ชื่อเรียก    รหัสผ่าน     
 
     
   

รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล
รักษาราชการแทนอธิการบดี

โทร : 0-5388-5324

 

อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย
รองอธิการบดี

โทร : 0-5388-5304

รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย
รองอธิการบดี

โทร : 0-5388-5303

ผศ.พรพิมล วงศ์สุข
รองอธิการบดี

โทร : 0-5388-5302

ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
รองอธิการบดี

โทร : 0-5388-5305

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล
รองอธิการบดี

โทร : 0-5388-5306

ผศ.ดร.ไกรสร ลักษณ์ศิริ
ผู้ช่วยอธิการบดี

โทร : 0-5388-5307

ผศ.ดร.สุโข เสมมหาศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดี

โทร : 0-5388-5309

อาจารย์ ดร.ไกรลาส จิตร์กุล
ผู้ช่วยอธิการบดี

โทร : 0-5388-5309

ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โทร : 0-5388-5991

ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว
คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

โทร : 0-5388-5458

ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทร : 0-5388-5407

อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร : 0-5388-5601

ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ
คณบดีคณะครุศาสตร์

โทร : 0-5388-5501

รศ.ดร.สัญญา สะสอง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โทร : 0-5388-5701

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

โทร : 0-5388-5801

ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว
คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ

โทร : 0-5388-5864

ผศ.ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา
คณบดี Adicet

โทร : 09-1069-1889

ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

โทร : 0-5388-5881

รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย
รักษาการผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

โทร : 0-5388-5901

อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้
ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนา

โทร : 0-5388-5950

ผศ.เกษรา ปัญญา
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

โทร : 0-5388-5961

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

โทร : 0-5388-5927

นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

โทร : 0-5388-5311

อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โทร : 05-3885-484