รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ติดต่อโทร. 0-5388-5300