ผศ.ดร.ไกรสร ลักษณ์ศิริ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ติดต่อโทร. 0-5388-5307