รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย
รองอธิการบดี
ติดต่อโทร. 0-5388-5303