ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อโทร. 0-5388-5991