ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ
คณบดีคณะครุศาสตร์
ติดต่อโทร. 0-5388-5501