ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ติดต่อโทร. 053-88-5601