ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ติดต่อโทร. 0-5388-5601