คนึง กาบกันทะ
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
ติดต่อโทร. 0-5388-5381