คนึง กาบกันทะ
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
ติดต่อโทร. 053-88-5381