รศ.ว่าที่ รต.สกล แก้วศิริ
คณบดีคณะครุศาสตร์
ติดต่อโทร. 053-88-5501