อ.ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ติดต่อโทร. 053-88-5407