ชื่อเรียก    รหัสผ่าน     
 
     
   

รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล
รักษาราชการแทนอธิการบดี

โทร : 0-5388-5324

 

อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย
รองอธิการบดี

โทร : 0-5388-5304

ผศ.พรพิมล วงศ์สุข
รองอธิการบดี

โทร : 0-5388-5302

ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
รองอธิการบดี

โทร : 0-5388-5305

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล
รองอธิการบดี

โทร : 0-5388-5306

ผศ.เกษรา ปัญญา
รองอธิการบดี

โทร : 0-5388-5303

ผศ.ดร.ไกรสร ลักษณ์ศิริ
ผู้ช่วยอธิการบดี

โทร : 0-5388-5307

อาจารย์ อำนาจ โกวรรณ
ผู้ช่วยอธิการบดี

โทร : 0-5388-5309

อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์
ผู้ช่วยอธิการบดี

โทร : 0-5388-5309

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โทร : 0-5388-5991

ผศ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม
คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ

โทร : 0-5388-5864

ผศ.ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา
คณบดี Adicet

โทร : 09-1069-1889

ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว
คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

โทร : 0-5388-5458

ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทร : 0-5388-5407

อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร : 09-4080-9398

ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ
คณบดีคณะครุศาสตร์

โทร : 0 -5388-5501

รศ.ดร.สัญญา สะสอง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โทร : 0-5388-5701

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

โทร : 0-5388-5801

อาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

โทร : 0-5388-5480

อาจารย์ ดร. ธรรศ ศรีรัตนบัลล์
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

โทร : 0-5388-5881

ผศ.ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

โทร : 0-5388-5901

อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้
ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนา

โทร : 0-5388-5950

ผศ.เกษรา ปัญญา
รักษาการผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

โทร : 0-5388-5961

ผศ.ดร.กัลยา ใจรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

โทร : 0-5388-5927

นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

โทร : 0-5388-5311

อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โทร : 05-3885-484

ผศ.ดร.กฤษฎา บุญชม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

โทร : 0-5388-5591