ชื่อเรียก    รหัสผ่าน     
 
     
   

รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล
รักษาราชการแทนอธิการบดี

โทร : 06-1267-4455

 

อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย
รองอธิการบดี

โทร : 06-1267-4455

ผศ.พรพิมล วงศ์สุข
รองอธิการบดี

โทร : 06-1267-4455

ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
รองอธิการบดี

โทร : 06-1267-4455

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล
รองอธิการบดี

โทร : 06-1267-4455

ผศ.เกษรา ปัญญา
รองอธิการบดี

โทร : 06-1267-4455

ผศ.ดร.ไกรสร ลักษณ์ศิริ
ผู้ช่วยอธิการบดี

โทร : 06-1267-4455

อาจารย์ อำนาจ โกวรรณ
ผู้ช่วยอธิการบดี

โทร : 06-1267-4455

อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์
ผู้ช่วยอธิการบดี

โทร : 06-1267-4455

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โทร : 09-7263-9181

ผศ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม
คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ

โทร : 06-2310-4912

ผศ.ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา
คณบดี Adicet

โทร : 06-2310-4908

ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว
คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

โทร : 06-2310-4903

ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทร : 09-6694-5755

อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร : 06-2310-4909

ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ
คณบดีคณะครุศาสตร์

โทร : 06-1268-1444

รศ.ดร.สัญญา สะสอง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โทร : 06-2310-4906

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

โทร : 06-2310-4902

อาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

โทร : 09-3139-7112

อาจารย์ ดร. ธรรศ ศรีรัตนบัลล์
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

โทร : 06-5472-2559

ผศ.ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

โทร : 06-2310-4915

อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้
ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนา

โทร : 06-2310-4911

อาจารย์ ดร.สุรสิงห์ แสงโสด
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

โทร : 06-2310-4907

ผศ.ดร.กัลยา ใจรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

โทร : 06-3193-4347

นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

โทร : 06-1267-4455

อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โทร : 09-3132-2378

ผศ.ดร.กฤษฎา บุญชม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

โทร : 06-2310-4966