ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์
คณบดี Adicet
ติดต่อโทร. 053-88-5871