อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ติดต่อโทร. 06-1267-4455