อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย
รองอธิการบดี
ติดต่อโทร. 0-5388-5304