อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย
รองอธิการบดี
ติดต่อโทร. 06-1267-4455