อ.ดร.ถนัด บุญชัย
รองอธิการบดี
ติดต่อโทร. 053-88-5304