ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ติดต่อโทร. 053-88-5307