รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์
รองอธิการบดี
ติดต่อโทร. 053-88-5307