ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี
รองอธิการบดี
ติดต่อโทร. 053-88-5305