ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช
รองอธิการบดี
ติดต่อโทร. 053-88-5698