อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ติดต่อโทร. 06-2310-4909