อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ติดต่อโทร. 0-5388-5601