ผศ.ดร.กฤษฎา บุญชม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
ติดต่อโทร. 06-2310-4966