ดร.ถนัด บุญชัย
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ติดต่อโทร. 053-88-5304