ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ติดต่อโทร. 053-88-5300