ผศ.พรพิมล วงศ์สุข
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ติดต่อโทร. 053-88-5304