รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ติดต่อโทร. 06-1267-4455