รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ติดต่อโทร. 053-88-5300