รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
ที่ปรึกษาอธิการบดี
ติดต่อโทร. 053-88-5324