ผศ.พรพิมล วงศ์สุข
รองอธิการบดี
ติดต่อโทร. 06-1267-4455