ผศ.พรพิมล วงศ์สุข
รองอธิการบดี
ติดต่อโทร. 0-5388-5302