ผศ.พรพิมล วงศ์สุข
รองอธิการบดี
ติดต่อโทร. 053-88-5302