ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ติดต่อโทร. 053-88-5306