ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์
รองอธิการบดี
ติดต่อโทร. 053-88-5306