นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ติดต่อโทร. 0-5388-5311