อาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ติดต่อโทร. 09-3139-7112