ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว
ผู้ช่วยอธิการบดี
ติดต่อโทร. 053-88-5307