ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ติดต่อโทร. 053-88-5801