อ.ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ติดต่อโทร. 053-88-5308