อาจารย์ ดร.ไกรลาส จิตร์กุล
ผู้ช่วยอธิการบดี
ติดต่อโทร. 0-5388-5309