รศ.ดร.เกตุมณี มากมี
คณบดีคณะครุศาสตร์
ติดต่อโทร. 053-88-5501