ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย
รองอธิการบดี
ติดต่อโทร. 053-88-5303