ผศ.เกษม กุณาศรี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ติดต่อโทร. 0-5388-5485