อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ติดต่อโทร. 09-3132-2378