รศ.ดร.สัญญา สะสอง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ติดต่อโทร. 0-5388-5701