รศ.ดร.สัญญา สะสอง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ติดต่อโทร. 06-2310-4906