ผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ติดต่อโทร. 053-88-5701