ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อโทร. 09-7263-9181