ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อโทร. 053-88-5991