ผศ.ดร.กัลยา ใจรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ติดต่อโทร. 06-3193-4347